Juridische informatie en privacybeleid

Algemeen

Hier kan je de Algemene Voorwaarden vinden voor de verschillende producten die Liveradio aanbiedt aan haar klanten:

- Website

- LiveRadio Toolbar en alle componenten

Door gebruik te maken van deze website of programma's verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

- Voor LiveRadio Hotmail en Messenger refereren we u graag naar de privacybeleid van Hotmail, Microsoft en/of Live.com

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Liveradio of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand electronisch of schriftelijk akkoord van LiveRadio de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

 • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder effici�nt wordt gemaakt.
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijk toestemming aan LiveRadio te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van LiveRadio of derden, verbindt u zich ertoe LiveRadio of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van LiveRadio of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens

LiveRadio verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestel- of contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker LiveRadio toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van LiveRadio met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met LiveRadio contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de klantendienst.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door LiveRadio worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer LiveRadio elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de klantendienst.

Interest-based adverteren (Google en DoubleClick DART-cookie)

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge�nteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

LiveRadio kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de LiveRadio-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van deze niet-persoonlijke gegevens die wij kunnen gebruiken voor het optimaliseren van onze diensten. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internet browser kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie ge�nstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internet browser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

IP adressen

In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Aansprakelijkheid van Liveradio

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. LiveRadio staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. LiveRadio is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. LiveRadio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. LiveRadio heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door LiveRadio houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financi�le of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat LiveRadio hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar de Liveradio site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website LiveRadio.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande electronisch of schriftelijke toestemming van LiveRadio Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Wachtwoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder wachtwoord is strikt verboden.

Indien u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen, dient dit wachtwoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient LiveRadio onmiddellijk in te lichten indien ��n van uw wachtwoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen van een partij verschillend van LiveRadio.

Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw wachtwoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien LiveRadio reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan LiveRadio uw wachtwoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Toolbar privacy beleid

De toolbar bespioneerd de gebruiker niet en verstuurd geen persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam, e-mail adres, zodat de anonimiteit van gebruikers volledig gegarandeerd is.

Wanneer de toolbar gebruikt wordt, verstuurd deze on-gepersonaliseerde gebruikstatistieken over zijn functies naar de servers van Conduit. (Conduit is de service die de toolbar mogelijk maakt.) De statistieken zijn volledig anoniem en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie welke een gebruiker kan identificeren, en IP adressen worden niet opgeslagen. Gebruikers kunnen het versturen van gebruikstatistieken op elk gewenst moment uitschakelen. Wij koppelen geen individuele gebruikers met hun specifieke web of toolbar gebruik en delen de details met niemand. Een uniek ID is uitsluitend in gebruik om te bepalen hoeveel mensen actief gebruik maken van een toolbar en het is niet verstuurd samen met specifieke gebruikinformatie. Het unieke ID is niet verstuurd gedurende ander gebruik van de toolbar. Alle statistieken worden veilig bewaard op Conduit.com en is alleen toegankelijk voor ons. Deze informatie wordt gebruikt om de algemene toolbar beleving te verbeteren gebaseerd op het gebruik van de toolbar.

Dit is de gebruik informatie die verstuurd is gedurende het gebruik van de toolbar.

 • Zoeken vanaf de toolbar
 • Klik op een toolbar knop (behalve Favorieten)
 • Klik op de E-mail melder
 • Open het RSS menu (behalve Favorieten)
 • Klik op een onderwerp in het RSS menu (behalve Favorieten)
 • Open een drop down menu (behalve Favorieten)
 • Klik op een onderwerp in het drop down menu (behalve Favorieten)
 • Open het weervoorspellings scherm
 • Open het chevron menu
 • Klik op de radio

Samenvattend: De toolbar bespioneerd gebruikers niet. Anonieme gebruikstatistieken worden verstuurd naar Conduit.com en/of LiveRadio tijdens het van de toolbar. Deze on-gepersonaliseerde statistieken zijn alleen als beschikbaar voor ons als analyse rapporten, welke gebruikt worden om de toolbar te verbeteren, gebaseerd op wijze van gebruikt door de volledige communiteit.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

Laatst geüpdate: april 2022